Regulamin

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.mojadietacatering.pl (zwanego dalej „Serwisem internetowym”) jest Kamil Kaźmierczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Moja Dieta Catering Kamil Kaźmierczak, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os.Słoneczne 29/15, 27-400Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612381083 , Regon: 387910601 , e-mail: kontakt@mojadietacatering.pl zwanego dalej „Usługodawcą”.

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania i wykonywania umów za pomocą Serwisu internetowego,  prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

 • Usługodawca – Kamil Kaźmierczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Moja Dieta Catering Kamil Kaźmierczak, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 29/15 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612381083 , Regon: 387910601 ;
 • Serwis internetowy (zwany dalej także „Serwisem”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mojadietacatering.pl.
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie;
 • Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego;
 • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego polegająca na umożliwianiu składania Zamówień Produktów, analizie zdrowotnej i dopasowaniu programu żywieniowego do indywidualnych potrzeb Klienta, a także udzielaniu konsultacji specjalistycznych z zakresu żywienia oraz treningu fizycznego;
 • Produkt – gotowy do spożycia posiłek przygotowany zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Usługodawcy, a także przygotowany Program żywieniowy, Program suplementacji, Opracowana Strategia żywieniowa i Program treningowy.
 • Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta określonej usługi;
 • Konto w Serwisie – wydzielona przestrzeń na serwerze, zawierająca zbiór informacji o Kliencie, które zostały podane w trakcie rejestracji lub w późniejszym etapie;
 • Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający wprowadzenie danych dotyczących Klienta, którego prawidłowe wypełnienie prowadzi do utworzenia Konta w Serwisie;
 • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające do zawarcia umowy, określające rodzaj, liczbę i cenę zamówionych Usług;
 • Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktów; 
 • Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Program żywieniowy – sugerowane zestawienie makroelementów znajdujących się w poszczególnych składnikach żywieniowych, dostosowane do potrzeb i założeń Klienta, opracowywany na podstawie poszczególnych makroskładników, z podziałem na odpowiednie posiłki;
 • Program suplementacji – sugerowane zestawienie suplementów diety, wspomagających osiągnięcie zamierzonego efektu treningowego, przygotowane w oparciu o dostępne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dozwolone prawnie środki suplementacyjne;
 • Strategia żywieniowa – długofalowy program żywieniowy dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • Program treningowy – sugerowane zestawienie ćwiczeń fizycznych dopasowane do zamierzonego celu Klienta;
 • Pakiet indywidualny – zestawienie Programu żywieniowego, suplementacji i treningowego przygotowane na indywidualne potrzeby Klienta, na podstawie uzyskanych od Klienta informacji. Rodzaje Pakietów wraz z cennikiem znajdują się na stronie internetowej Usługodawcy.
 • Raport – przesłane przez Klienta zestawienie efektów osiąganych dzięki wdrożeniu Zamówionej usługi lub Produktu;
 • Kodeks Cywilny – (dalej „k.c.”) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

§2 Postanowienia ogólne

 • Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet
 • Dostęp do poczty elektronicznej (e-mail)
 • Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
 • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • Niedostarczania do Serwisu treści naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich;
 • Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • Korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku i nie czynienie z treści zawartych w Serwisie źródła dochodu;
 • Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Szczegółowy opis i ceny poszczególnych Usług i Produktów znajdują się w ofercie publikowanej na stronie internetowej Serwisu.
 • Klient, przed przystąpieniem do wyboru Usługi lub Produktu i złożenia zamówienia, obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu albowiem jego warunki stanowią integralną część zawieranej umowy.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w sposób nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§3 Ogólne warunki świadczenia usług

 • Klient, za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie, pod numerem widocznym w Serwisie, jest uprawniony do składania Zamówień na dostępne Produkty, a także korzystania z bezpłatnych oraz płatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę, o których mowa poniżej.
 • Zamieszczone w serwisie treści dostępne są dla Klienta przez całą dobę w każdy dzień tygodnia za wyjątkiem przerw technicznych serwisu spowodowanych koniecznością jego zmiany lub konserwacji bądź wystąpienia czynników zewnętrznych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za które nie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • Usługa prowadzenia i korzystania z Konta w Serwisie jest dostępna po przeprowadzeniu procesu rejestracji Użytkownika.
 • Rejestracja Użytkownika następuje przez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego i akceptacji linka (hiperłącza) aktywacyjnego wysłanego za pośrednictwem Serwisu na adres
  e-mail wskazany przez Klienta w formularzu.
 • Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeni Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia utworzonego Konta lub wygaśnięcia Konta z powodu braku aktywności.
 • Każdy Klient może posiadać tylko jedno aktywne konto w Serwisie.
 • W przypadku braku aktywności na Koncie utworzonym dla Klienta przez okres 12 miesięcy – Konto w Serwisie wygasa, a dane tam zawarte zostają trwale usunięte.
 • Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu umożliwia Zamówienie i zakup wybranej usługi lub produktu, którego realizacja i dostawa odbędzie się w terminie wskazanym w Zamówieniu.
 • Usługodawca ma prawo do organizowania konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Serwisu.

§5 Rodzaje świadczonych usług

 • Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu świadczy odpłatne usługi polegające na:
 • Przygotowaniu i dostarczaniu gotowych posiłków zamówionych przez Klienta na podstawie oferty dostępnej w Serwisie;
 • Opracowaniu indywidualnego Programu żywieniowego dla potrzeb Klienta;
 • Opracowaniu indywidualnego Programu suplementacji dla potrzeb Klienta;
 • Opracowywaniu indywidualnej strategii żywieniowej dla potrzeb Klienta;
 • Opracowywaniu indywidualnego planu treningowego dla potrzeb Klienta;
 • Udzielaniu konsultacji żywieniowych i treningowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • Analizowaniu przesłanych przez Klienta raportów zawierających dane dotyczące sylwetki, wagi, wzrostu, pomiarów obwodów poszczególnych części ciała oraz wskazywaniu ewentualnych błędów w żywieniu lub treningu fizycznym;
 • Udzieleniu doraźnych porad żywieniowych na rzecz Klienta;
 • Opracowaniu Pakietu indywidualnego, na który składa się zestawienie Programu żywieniowego, suplementacji oraz treningowego dopasowane do potrzeb Klienta.
 • Klient ma możliwość aktywowania bezpłatnej usługi „Newsletter” polegającej na otrzymywaniu informacji handlowych w formie wiadomości e-mail, przesyłanych cyklicznie na adres poczty elektronicznej Klienta. Usługa Newsletter może zostać w każdym czasie odwołana przez Klienta. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 • Szczegółowy zakres i Cennik poszczególnych usług i Produktów zamieszczony jest na stronie internetowej Serwisu.
 • Przeglądanie przez Klienta treści zamieszczanych w Serwisie przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 • W przypadku, gdy możliwości techniczne Serwisu pozwalają na zamieszczanie w Serwisie  indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu lub Towaru czy przebiegu transakcji, Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach lub Towarach w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 • Wypowiedzi, o których mowa w ust. 5 powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu.

§6 Zamówienie i realizacja wybranej usługi

 • Informacje o produktach lub usługach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.
 • Klient, posiadający aktywne Konto w Serwisie, może zawrzeć umowę dotyczącą świadczonych przez Usługodawcę usług postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi na stronie internetowej Serwisu.
 • Przed złożeniem zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wskazanie wybranej usługi lub Produktu oraz dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Klient może dokonać płatności za wybraną usługę lub Produkt zgodnie z metodami płatności opisanymi w §7 Regulaminu.  
 • W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia w Serwisie, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów lub Usług będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
 • Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 • Po wyborze i opłaceniu wybranej usługi Usługodawca przystępuje do jej realizacji w terminie wskazanym w Zamówieniu. Jeżeli usługa polega na opracowaniu indywidualnego programu żywieniowego, programu suplementacji lub strategii żywieniowej bądź opracowaniu planu treningowego, Usługodawca przesyła zamówiony Program za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 • Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Usługi którego realizacja odbędzie się w Dniach roboczych, oraz jego dostawę w terminie wskazanym w Zamówieniu.
 • W celu umożliwienia prawidłowej realizacji wybranej usługi, która polega na przygotowaniu Planu żywieniowego, suplementacji lub treningowego, Usługodawca po opłaceniu zamówienia, przesyła do Klienta formularze dotyczące stanu zdrowia, poziomu zaawansowania sportowego, stosowanej diety i przeciwwskazaniach planu żywieniowego oraz innych, służących odpowiedniemu doborowi planu żywieniowego, treningowego i suplementacji, których wypełnienie pozwoli na prawidłową realizacją Zamówienia. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail, w celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji.
 • Usługodawca udziela konsultacji żywieniowej lub treningowej wyłącznie w drodze komunikacji elektronicznej „on-line”, za pośrednictwem sieci Internet poprzez moduł komunikacyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 14:00.
 • Usługodawca udziela odpowiedzi na przesłane przez Klienta wiadomości w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od daty otrzymania wiadomości od Klienta.
 • W przypadku przesłania przez Klienta zamówienia konsultacji żywieniowej lub treningowej poza godzinami wskazanymi w ust. 11 lub w weekend, odpowiedź zostanie udzielona w kolejnym dniu roboczym, według kolejności zgłoszonych zapytań.
 • W wyjątkowych przypadkach, Usługodawca, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem, może zmodyfikować formę komunikacji do potrzeb Klienta.
 • Usługodawca, w przypadku braku odmiennych ustaleń, nie świadczy usług poprzez kontakt telefoniczny (rozmowa telefoniczna), za wyjątkiem składania i obsługi Zamówienia.
 • W przypadku zamówienia i opłacenia przez Klienta usługi „Pakiet indywidualny”, zgodnie z obowiązującym cennikiem, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail zestawienie formularzy do uzupełnienia, celem prawidłowego dostosowania parametrów żywieniowym, suplementacyjnych i treningowych, do potrzeb osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Do formularzy, o których mowa powyżej Klient dołącza zdjęcia własnej sylwetki wykonane zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Usługodawcę.
 • W celu prawidłowej realizacji usługi Pakiet indywidualny, Klient obowiązany jest do przesyłania Usługodawcy Raportów zawierających wypełnione formularze oraz zaktualizowane zdjęcia sylwetki dwa razy w każdym miesiącu obowiązywania usługi, 1-wszego oraz 15-stego dnia miesiąca. Wzór Raportu zostanie przesłany przez Usługodawcę po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

§7 Metody płatności

 • Ceny usług lub produktów znajdujące się w cenniku na stronie internetowej Serwisu, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (w przypadku, gdy z przepisów prawa wynika konieczność jego opłacenia), cła oraz inne opłaty, za wyjątkiem opłaty za dostawę zamówionych Produktów, która określona jest w Cenniku.
 • Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
 • przy wykorzystaniu płatności elektronicznej.
 • W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.

§8 Dostawa

 • Zamówienia są realizowane zgodnie z dostępnymi terminami i obszarem geograficznym wskazanymi przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Zamówienia dotyczące przygotowania i dostarczenia posiłków realizowane będą w Dni robocze wybrane przez Klienta, zgodnie z terminami dostępności.
 • Zamówienie zostaje dostarczone na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres. Klient jest upoważniony do osobistego odbioru Zamówionego Produktu. 
 • Dostawa Zamówienia jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.
 • Usługodawca w opisie Produktu w Serwisie informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu w Dniu roboczym odbywa się w godzinach od 5.00 do 10.00. Klient ma możliwość podania preferowanego przedziału czasowego, w którym wykonana będzie dostawa Produktu.
 • Koszty dostawy Produktów nie są wliczone w cenę Produktu i określone są każdorazowo w cenniku podanym na stronie internetowej Serwisu.
 • Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
 • Dostawa Zamówienia pod wskazany adres dokumentowana jest złożeniem podpisu przez Zamawiającego lub osobę zamieszkującą pod wskazanym adresem, zaś w braku takiej możliwości fotografią wykonaną przez dostawcę.
 • W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 13.00 w dniu poprzedzającym dostawę bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
 • W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy.
 • Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych na stronach Serwisu oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę oraz czasie realizacji Zamówienia.

§9 Reklamacje i odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Reklamacje co do usług świadczonych przez Usługodawcę oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów służących do komunikacji pomiędzy Stronami określonych w niniejszym Regulaminie (e-mail/pisemnie na adres Usługodawcy).
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Klienta zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail), wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania), wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).
 • Celem rozpatrzenia reklamacji, której przedmiotem jest przygotowanie i dostarczenie posiłku, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres Usługodawcy z informacją o przyczynach reklamacji.
 • Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Usługodawca zwróci się do Klienta, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 • Usługodawca udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do Klienta, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 • W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługi Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 • Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 6 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub zrealizowania usługi.
 • Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu lub usługi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 • Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

§10 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

§11 Ochrona danych osobowych

 • W związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez Klienta, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania będą przetwarzane przez Kamila Kaźmierczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Moja Dieta Catering Dietetyczny Kamil Kaźmierczak, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyckim, ul. XXXXXX, xx-xxx Ostrowiec Świętokrzycki, NIP: xxxxxxxxxx, Regon: xxxxxxxxx, który stanie się Administratorem tych danych.
 • Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem w formie elektronicznej: e-mail kontakt@mojadietacatering.pllub pisemnej: ul. xxxxxxx, xx-xxx Ostrowiec Świętokrzycki.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • Realizacja usługi – dostosowanie indywidualnego Programu żywieniowego, suplementacji lub treningowego dla potrzeb Klienta;
 • Kontakt z Klientem
 • Dokonanie rozliczenia.
 • Realizacja umowy
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a dane kontaktowe przez okres do 1 roku od daty zakończenia współpracy z Klientem.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Administratora oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów wykonania usługi.
 • W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, realizacja usługi stanie się niemożliwa. 

§12 Zasady odpowiedzialności

 • Usługodawca zobowiązuje się przygotować i dostarczyć Produkty bez wad.
 • Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 • Usługodawca przygotowuje Program żywieniowy, suplementacji, Strategię żywieniową lub Plan treningowy wyłącznie w oparciu o dane przekazane przez Klienta. Klient obowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich przeciwwskazaniach dotyczących diety, suplementacji oraz sugerowanych ćwiczeń, w szczególności o posiadanych alergiach pokarmowych, nieprzyswajaniu produktów spożywczych, zaleceniach lekarskich co do niespożywania produktów, schorzeniach lub urazach. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z nieprzestrzegania zaleceń lekarzy lub podania niekompletnych, nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd informacji o stanie Klienta.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta przygotowanych dla niego zaleceń żywieniowych, planu suplementacyjnego lub treningowego, w zależności od rodzaju wybranej usługi.  
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przygotowanego Planu żywieniowego, suplementacji lub treningowego w oparciu o nieprawdziwe, niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje, dokumenty lub oświadczenia przekazane przez Klienta.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania wskazanych suplementów lub zażywanie środków anabolicznych, dopingowych lub innych przez Klienta na tzw. „własną rękę”, bez konsultacji z lekarzem specjalistą.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację przez Klienta zaleceń przygotowanego Programu, w sposób odbiegający od przyjętych założeń, w szczególności dodatkowe obciążenia, wykonywanie ćwiczeń pomimo kontuzji lub przyjmowanie pokarmów lub suplementów pomimo przeciwskazań zdrowotnych lub dietetycznych.
 • Usługodawca świadczy usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Strony umowy podlegają przepisom prawa polskiego.
 • Usługi świadczone przez Usługodawcę nie są usługami medycznymi a konsultacje i porady udzielane przez Usługodawcę nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka.
 • Program żywieniowy przygotowany przez Usługodawcę nie jest przeznaczony dla kobiet ciężarnych lub karmiących piersią oraz osób chorujących na cukrzycę  (niezależnie od typu cukrzycy). Osoby takie nie powinny korzystać z indywidualnych porad lekarza dietetyka.
 • Wielość czynników wpływających na osiągnięcie zamierzonych rezultatów w zakresie wyglądu sylwetki powoduje, że Usługodawca nie udziela gwarancji, że stosowany Program żywieniowy, suplementacji lub treningowy przyniesie zamierzone rezultaty lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia takich skutków, należy natychmiast zaprzestać stosowania zaleceń i skonsultować się z lekarzem.

§13 Prawa autorskie

 • Wszelkie materiały udostępnione Klientowi w ramach świadczonych usług stanowią własność Usługodawcy i są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach prawach (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) oraz mogą być wykorzystane wyłącznie do osobistego użytku Klienta, bez prawa ich dalszego kopiowania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 • Wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnienie materiałów, o których mowa powyżej, w sposób niezgodny z treścią niniejszego Regulaminu oraz naruszający przepisy Ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej lub dobra osobiste Usługodawcy, może prowadzić do powstania odpowiedzialności cywilnoprawnej po stronie Klienta.
 • Usługodawca uprawniony jest do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, na zasadach ogólnych określonych w treści Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§14 Postanowienia końcowe

 • Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 • Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta. 
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 12.01.2021r.
Moja dieta catering - instagram Moja dieta catering - facebook